تفکر بیش از حد

در ظاهر، تفکر بیش از حد، چیز بدی به نظر نمی‌رسد، به نظر شما این طور نیست؟
اما درگیر شدن در تفکرات می‌تواند سبب بروز مشکلات بی‌شماری گردد.
زمانی که شما بیش از اندازه فکر می‌کنید، قوه‌ی قضاوت شما دچار سردرگمی شده و استرس شما افزایش پیدا می‌کند. در این صورت، شما مدت زمان زیادی را در میان افکار منفی سپری می‌کنید. در این زمان بسیار مشکل است که بخواهید بر اساس این تفکرات دست به عمل بزنید.
اگر این حالت برای شما آشنا به نظر می‌رسد، در این جا به ۱۰ روش ساده اشاره می‌کنیم که به وسیله‌ی آن می‌توانید خود را از این تفکرات بیهوده برهانید.