دروغ به خود

صداهای ذهنمان ممکن است چیزهای دیوانه‌کننده‌ای بگویند. باورهای محدودکننده که انسان را از زندگی رویاییش باز می‌دارد.
افکاری که درون ذهن ما ریشه دوانیده است، بیشتر از محرک‌های بیرونی ما را باز می‌دارند، چون بسیاری از آنها را باور می‌کنیم.
بنابراین اگر این دروغ‌ها‌ را به خود می‌گویید، آن ندای درونی دروغگو را بیرون کنید و حقیقت را جایگزین آن کنید.